Chùa Phật Quốc
Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm
The Maitreya Buddha Meditation Center
310 E. Red Bird Ln
Duncanville, TX 75116
Số Điện Thoại: 972-709-5685
Email: phatquocttt310@yahoo.com
Chùa Phật Quốc
Để giữ gìn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm được trường tồn, Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm đã xây dựng thành tựu Đàn Tràng Lăng Nghiêm để tứ chúng tu tập kể từ năm 2008. Tứ chúng có thể liên lạc với Chùa để tìm hiểu điều kiện tham gia khóa tu "Nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm."