THÔNG BÁO

 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.
 
 
Mô Phật!

Nhân ngày lễ Vía Dược Sư, Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ cho Đại Chúng vào ngày Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 2018 từ 9:00am và Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00pm. Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo Hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại (972) 709-5685 hay (817) 412-8359.

** Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành đến Chùa Phật Quốc, chúng ta cùng nhau tu tập, cầu nguyện Ngài Dược Sư gia hộ cho chúng ta bịnh tật tiêu trừ, phiền não dứt sạch, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vẫn bền, mau đắc quả giải thoát sinh tử luân hồi, để cứu độ chúng sanh, giữ gìn Phật Pháp trường tồn.
 
 
Phật Tử Từ Nước Brazil, Nam Mỹ Đến Chùa Vô Trụ Florida Để Nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm
 
 
Mô Phật!

Khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm từ 2:00pm ngày Thứ Bảy 09/29/18 đến 2:00pm ngày Thứ Bảy 10/13/18.

Xin liên lạc tại phatquocttt310@yahoo.com hoặc qua số điện thoại 972-709-5685̣
 
 
Mô Phật!

1. Nhân mùa Vu Lan, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khóa tu hằng tuần Thứ Bảy. Lịch trình như sau:

Ngày 08/11/2018 từ 6:00am-12pm - khóa tu Dược Sư

Ngày 08/18/2018 từ 6:00am-12pm - khóa tu Chuẩn Đề

Ngày 08/25/2018 từ 6:00am-12pm - khóa tu Dược Sư

Riêng ngày 08/26/2018 Chủ Nhật, Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức lễ Vu Lan từ 9:00am và đặc biệt có Phóng Sanh tại hồ Joe Pool Lake lúc 12:00pm. Nếu muốn đặt cá phóng sanh, quý Đạo Hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại (972) 709-5685 hay (817) 412-8359.

2. Nhân ngày nghĩ Labor Day tháng 9, chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm ngắn hạn 3 ngày. Lịch trình như sau:

Thứ Bảy Ngày 09/01/2018 từ 5:00am - 4:00pm

Chủ Nhật Ngày 09/02/2018 từ 5:00am - 4:00pm
Tuy nhiên, riêng ngày Chủ Nhật từ 9:00am đến 12pm, Chùa vẫn hành lễ và học Phật Pháp như thường lệ.

Thứ Hai ngày 09/03/2018 từ 5:00am - 4:00pm

** Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành đến Chùa Phật Quốc, chúng ta cùng tu tập sách tấn lẫn nhau trên con đường giải thoát sinh tử luân hồi. **

** NGUYỆN QÚY ĐẠO HỮU LUÔN LUÔN "THÂN TÂM" AN LẠC TRONG "TỪNG SÁT NA". **

Mô Phật!