Chùa Phật Quốc
Chùa Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm
The Maitreya Buddha Meditation Center
310 E. Red Bird Ln
Duncanville, TX 75116
Số Điện Thoại: 972-709-5685
Email: phatquocttt310@yahoo.com
Chùa Phật Quốc
GIẢNG KINH
PHÁP THOẠI - VIDEO