THÔNG BÁO


09-28-22

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào Tháng Mười từ 10-08-2022 đến 10-22-2022 với lịch trình như sau:

- Ngày 10/08/22, Thứ Bảy lúc 5 giờ chiều, thầy Di Tùng sẽ Thuyết Pháp trước khi nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

- Ngày 10/09/22, Chủ Nhật đến ngày 10/22/22 Thứ Bảy, bắt đầu từ 5:00 giờ sáng - khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

Riêng ngày 10/23/2022 Chủ Nhật, là ngày vía Dược Sư. Chùa Phật Quốc sẽ hành lễ vào lúc 9:00 a.m và sau đó có phóng sanh ở Joe Pool Lake vào lúc 12:00 p.m. Quý đạo hữu nào muốn đặt cá phóng sanh nhân ngày vía Dược Sư có thể nhắn tin hoặc gọi cho sư cô Di Châu qua số điện thoại 817-412-8359.

Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, những quý đạo hữu nào còn đi làm và có nhu cầu tu buổi tối, cửa Chùa rộng mở. Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này. Tu một thời, quý đạo hữu sẽ được lợi lạc một thời.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mô Phật! 🙏
 

03-27-22

Kính gửi Quý Đạo Hữu:

Chùa Phật Quốc sẽ tổ chức khoá tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm vào Tháng Tư từ 04-09-2022 đến 04-23-2022 với lịch trình như sau:

- Ngày 04-09-2022 Thứ Bảy, sau 3:00 pm - thầy Di Tùng Thuyết Pháp trước khi nhập Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

- Ngày 04-10-2022 Chủ Nhật đến ngày 04-23-2022 Thứ Bảy từ 5:00 am - 4:00 pm - khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm.

Riêng ngày 04-17-2022 Chủ Nhật, Chùa Phật Quốc có tổ chức phóng sanh cá vào lúc 12:00 giờ trưa ở Joe Pool Lake, nhưng vẫn tu bình thường vào lúc 5 giờ sáng và sẽ tu tiếp sau khi phóng sanh cá về để đủ 7 thời. Quý đạo hữu nào muốn đặt cá phóng sanh, có thể nhắn tin hoặc gọi cho sư cô Di Châu qua số điện thoại 817-412-8359.

Trong thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, những quý đạo hữu nào còn đi làm và có nhu cầu tu buổi tối, cửa Chùa rộng mở. Tu một thời, quý đạo hữu sẽ được lợi lạc một thời.

Để tiện cho Chùa sắp xếp, quý đạo hữu có thể ghi danh Full time (ở lại chùa) hoặc Part time. Quý Đạo hữu có thể liên lạc với Chùa qua số điện thoại 972-709-5685.

Mong quý đạo hữu đầy đủ duyên lành, vượt qua những chướng duyên có thể đến Chùa, chúng ta cùng nhau tu tập trong khóa tu Đàn Tràng Lăng Nghiêm này.

Mô Phật! 🙏
 
 

HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ MỚI


Để giúp đở Phật tử mới đến với hệ thống Phật Quốc Thanh Tịnh Tâm hiểu rõ đường lối tu tập và căn bản Phật Pháp, Tăng/Ni và Phật tử trong hệ thống Thanh Tịnh Tâm có thể trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu trên www.chuaphatquocttt.org ghi sau để hướng dẫn hầu khỏi mất thời giờ cho cả hai bên.

1. Chủ trương tu Phật

2. Sách: Cẩm Nang Tu Phật và Pháp thoại – Video: Cẩm Nang Tu Phật

3. Pháp Thoại – MP3: Căn Bản Phật Pháp

4. Sách: Giải thoát trong hiện kiếp

5. Kinh: Kinh Dược Sư

Nếu Phật tử muốn thực hành, hướng dẫn thực hành tại các đàn tràng.